Privacy statement

Privacystatement – Irbis Secure Solutions

Irbis Secure Solutions respecteert uw privacy. In deze verklaring staat aangegeven hoe
wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens?
Irbis Secure Solutions is een eenmanszaak en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het KvK-nummer: 27377677. U kunt voor vragen, verzoeken of opmerkingen contact opnemen met Irbis Secure Solutions: e-mail: info@irbissecuresolutions.nl of tel: +31(0)64 230 4041.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, diensten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De overeenkomst die u met ons sluit vormt de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien en voor zover er geen overeenkomst is gesloten, dan worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met uw voorafgaande, ondubbelzinnig en schriftelijk toestemming of indien dit wettelijk is voorgeschreven.

Welke soort persoonsgegevens?

 • Bij het aangaan van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wordt u gevraagd persoonsgegevens aan Irbis Secure Solutions te verstrekken. Irbis Secure Solutions verwerkt de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voornaam/achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en bankrekeningnummer.
 • Indien noodzakelijk en wettelijk is voorgeschreven verwerkt Irbis Secure Solutions een burgerservicenummer (BSN).
 • Indien u solliciteert op een vacature bij Irbis Secure Solutions, kan het ook zijn dat u gevraagd wordt om ons de volgende informatie te verstrekken: curriculum vitae, brief en/of referenties. Deze gegevens zijn van belang om de sollicitant te kunnen beoordelen.
 • Irbis Secure Solutions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens?
Irbis Secure Solutions verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Sluiten en uitvoeren van de overeenkomst;
 • Levering en verbetering van de beveiligingsdiensten;
 • Klantacceptatie en het onderhouden van contact met klanten;
 • Afhandelen en administratief verwerken van de factuur en de betaling;
 • Bestrijding van fraude en/of inbreuken;
 • Bijhouden van de boekhouding en het voldoen aan de administratieve verplichtingen;
 • Back-up en archiveringsdoeleinden;
 • Voldoen aan de wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden?
Irbis Secure Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uitsluitend indien dit noodzakelijk is op grond van de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Voor de boekhouding, de administratieve verwerking van facturen en de salarisadministratie maakt Irbis Secure Solutions gebruik maken van externe partijen. Hiermee heeft Irbis Secure Solutions een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging?
Irbis Secure Solutions acht de bescherming van persoonsgegevens van groot belang en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens worden versleuteld en beveiligd opgeslagen. De persoonsgegevens worden na einde boekjaar gedurende de bewaartermijn gearchiveerd en op een beveiligde opslaglocatie bewaard.

Uw rechten
U heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming de volgende rechten:

 • U heeft recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Ook heeft u recht op rectificatie en aanvulling. U kunt verzoeken de persoonsgegevens die worden verwerkt binnen redelijke grenzen te wijzigen;
 • U heeft recht om de verwerking van gegevens te beperken;
 • U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking;
 • U heeft het recht tot overdraagbaarheid van de gegevens;
 • Er worden geen besluiten op basis van automatische verwerkte gegevens gemaakt.

U kunt Irbis Secure Solutions per e-mail, via de website (https://irbissecuresolutions.nl), telefonisch of indien gewenst per post een verzoek sturen om gebruik te maken van deze rechten. Het is voor u van belang specifiek aan te geven om welke persoonsgegevens het gaat. Irbis Secure Solutions kan als het nodig is om aanvullende informatie vragen, bijvoorbeeld voor de vaststelling van uw identiteit.

Bewaartermijn?

 • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
 • Bent u of blijft u klant, dan worden de persoonsgegevens bewaard voor de duur van 7 jaar tot na einde boekjaar. Deze termijn is gelijk aan de fiscale bewaarplicht.
 • De facturen en boekhouding worden voor de duur van 7 jaar tot na einde boekjaar bewaard. Deze termijn is gelijk aan de fiscale bewaarplicht.
 • Indien een sollicitant de functie niet heeft gekregen dan worden de gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien door de sollicitant toestemming wordt gegeven dan kunnen de gegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Vragen, verzoeken of klachten?

Bij vragen, verzoeken of klachten kunt u direct contact met Irbis Secure Solutions opnemen. Het streven is uw verzoek binnen twee weken na ontvangst in behandeling te nemen. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet of althans niet op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassing van het Privacystatement

Irbis Secure Solutions behoudt zich recht voor de Privacystatement aan te passen. Irbis Secure Solutions adviseert u dan ook regelmatig de Privacystatement te bekijken.